Hlavný kontrolór

Mária Hvizdová
e-mail: maria.hvizdova@zoznam.sk

Hlavný kontrolór obce

(1)   Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce a v súlade s platnou právnou úpravou..

(2)   Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov.

(3)   Hlavný kontrolór najmä:

a)      vykonáva kontrolu:

-         príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,

-         nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,

-         účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,

-         hospodárenia s finančnými zdrojmi obce,

-         čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,

-         správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,

b)      preveruje:

-         ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,

-         tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,

-         možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,

c)      vypracúva odborné stanoviská:

-         k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce  pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d)      predkladá:

-         výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

-         obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka

(4)   Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.

(5)    Hlavný kontrolór kontroluje  zákonnosť, účinnosť,   hospodárnosť   a    efektívnosť   pri   hospodárení a nakladaní  s  majetkom  a   majetkovými  právami  obce,  ako  aj s majetkom,  ktorý  obec  užíva  podľa  osobitných predpisov, kontroluje  príjmy, výdavky  a finančné  operácie obce,  kontroluje dodržiavanie všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  vrátane nariadení obce, kontroluje   plnenie  uznesení   obecného  zastupiteľstva,  kontroluje dodržiavania interných  predpisov obce a  kontroluje plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

(6)    Kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra  podlieha:

a) obecný úrad,

b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

c) právnické  osoby, v  ktorých má  obec majetkovú  účasť, a iné osoby,  ktoré  nakladajú

s  majetkom  obce  alebo  ktorým bol  majetok  obce   prenechaný  na  užívanie,   a  to

v rozsahu  dotýkajúcom sa tohto majetku,

d) osoby, ktorým boli poskytnuté  z rozpočtu obce účelové dotácie  alebo  návratné

finančné  výpomoci,  či  nenávratné  finančné  výpomoci  podľa osobitného  predpisu

v  rozsahu nakladania  s týmito prostriedkami.

(7)    Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom   o    právach,   právom   chránených    záujmoch   alebo o povinnostiach  právnických osôb  alebo fyzických  osôb rozhoduje starosta v správnom konaní podľa § 27zákona o obecnom zriadení.

(8)   Hlavný kontrolór vybavuje  sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a zamestnancov obce – pokiaľ tu nie je osobitná právna úprava – s výnimkou zamestnancov  obecného hasičského zboru.

(9)   Hlavného kontrolóra  volí a odvoláva  obecné zastupiteľstvo na dobu určitú – 6 rokov.

(10)           Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný minimálne  raz štvrťročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.

(11)           Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

(12)           Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

(13)           Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov  a kontroluje ich vybavovanie.