Poslanci OZ

Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Janovce má 9 poslancov.

Poslanec je oprávnený najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky, interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva Janovce (od roku 2014)

Anna Kočambová
Volebné obdobie: prvé

František Hudáček
Volebné obdobie: druhé

František Hvizda
Verejný kontakt: hmcomp@hmcomp.sk
Volebné obdobie: druhé
Iné funkcie: predseda komisie pre šport, kultúru a školstvo

Ing. Jozef Kvokačka
Verejný kontakt: bdv.jozef@gmail.com
Volebné obdobie: prvé

Ľubomír Margicin
tel.: 0907 637 992
Volebné obdobie: štvrté