Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. 

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.

Uznesenie č. 01-2020 zo dňa 24.01.2020.pdf

Uznesenie č. 02-2020 zo dňa 13.03.2020.pdf

Uznesenie č. 03-2020 zo dňa 06.05.2020.pdf

Uznesenie č. 04-2020 zo dňa 26.06.2020.pdf